Buddhism Vajrapani

金剛手菩薩 – Vajrapāṇi

金刚手菩萨(梵语:वज्रपाणि, Vajrapāṇi, 藏文:ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།,藏语拼音:phyag na rdo rje),又称金刚手秘密主、金刚上首、执金刚秘密主、执金刚菩萨、秘密主、密迹金刚、金刚密迹主菩萨等,是佛教极乐世界“无量寿佛”眷属的八大菩萨(观音菩萨、弥勒菩萨、虚空藏菩萨、普贤菩萨、金刚手菩萨、文殊菩萨、地藏菩萨、除盖障菩萨)之一,右手持金刚杵之相,象征「坚固不坏之菩提心」,是大势至菩萨化身的忿怒相。

相传在久远以前,转轮王「勇郡」在世之时,有名叫「法念」与「法意」的两兄弟,同时发出誓言。法念誓愿在贤劫之如来出世时成为梵天,俾得经常劝请世尊转大法轮。法意则誓愿成为亲近佛陀、捍卫佛法的金刚力士。后世所传的金刚手菩萨,就是秉承这位法意的誓愿而来世间的护法神。金刚手菩萨心咒是明王的通咒。

zh_CN简体中文