Buddhism Bhutana

部多那 – bhūtana

富单那(梵语、巴利语:bhūtana或bhūta、bhūtaḥ,印地语:bhūt,藏语:’byung po,义为已生的、存在、众生、鬼等;一说作pūtana、pūtanaḥ,藏语:srul po,义为臭秽、热臭、臭者),又作布单那、布怛那、富多那、富多罗、富陀那、补单那,意译臭饿鬼、热病鬼、灾怪鬼(怪、恠通用)等;

印度神话中的一类鬼,佛教认为是饿鬼道众生中福最胜者,是四大天王所统帅的八部鬼众之一,即广目天王的眷属,或持国天王的眷属。

Leave a Comment

en_USEnglish