Buddhism Yaksa

药叉又名夜叉(梵语:यक्ष,转写:Yakṣa;巴利语:यक्ख,转写:yakkha),又译为药叉,本义「以鬼为食的神」,佛教中属于鬼道,意译为「能啖鬼」、「捷疾鬼」、「勇健」、「轻捷」等。女性夜叉,称夜叉女(梵语:yakṣī或yakṣiṇī,巴利语:yakkhī或yakkhinī)。

佛教认为夜叉有三种,《维摩经》注:“什曰:夜叉有三种:一、在地,二、在空虚,三、天夜叉也。”在佛教中,北方毗沙门天王即率领夜叉八大将,“维护众生界”。愿意护持佛教的夜叉神称为执金刚神,领袖是密迹金刚。著名的夜叉王有十二药叉大将。 投生到夜叉身的因缘,是过去行布施,或常先损害后再利益他人,而得的果报。

Leave a Comment

en_USEnglish